محل تبلیغات شما

پرسشنامه تسهیم دانش  (یان پو، 2013 )

در ﻋﺼﺮ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺶ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺴـﺘﻤﺮ و داﺋﻤـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه  اﺳﺖ. ازاﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﮐﻠﯿـﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﻧـﺪ . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﻣ ﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، آﮔﺎه و داﻧﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن داﻧـﺶ ﻣـﺪارﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧـﺪ. راه اﻧـﺪاز ﮐﻠﯿـﺪی   و ﯾﮑـﯽ از  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ در ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك   ﮔـﺬاری داﻧـﺶ اﺳـﺖ. اﺷﺘﺮاكﮔﺬاری داﻧﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﯽ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری و ﺑﻘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.   اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﺰﯾـﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ (اﻧﺎرﮐﯽ و ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻓﺮد، 92) .  ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاری ﺑـﺮای    اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ  ﻫـﺎی ﺟـﺎﻣﻌﯽ را ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـهﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

تسهیم دانش آشکار(صریح:( دانشی است که وضوح کافی برای درک آن وجود دارد. دانش صریح، دانشی است که قابل کد شدن است. منظور از کد، هر گونه کد، اعم از کد نوشتاری، گفتاری، رفتاری، نمادی و است. مصادیق این نوع از دانایی، کتاب، مقاله، نشریه، سخنرانی، روشهای مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه، می‌باشد(،1391( .

 تسهیم دانش پنهان(ضمنی): چنین دانشی به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست: توانایی تشریح و تعریف دانش وجود دارد ولی هنوز به عنوان یک دانش عرضه و معرفی نشده‌است؛ توانایی تشریح و تعریف وجود دارد، اما اراده و قصد آن وجود ندارد؛ توانایی تشریح دانش وجود ندارد؛معمولاً باید این نوع دانش را در درون اذهان انسان‌ها، رویه‌های سازمان، و نیز در اندوخته‌های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر یافت. هرچند که مدیریت دانش ضمنی یا همان مدیریت دانش پنهان، به مراتب مشکل‌تر از دانش آشکار است، اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان در طول زمان، بیشتر می‌باشد(ابطحی و صلواتی،1385).

این پرسشنامه دارای  6 عبارت  بوده که توسط یان پو ( 2013 ) طراحی شده و دو بعد تسهیم دانش آشکار(صریح (  و تسهیم دانش پنهان(ضمنی) را اندازه می گیرد.

همراه با  9 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

آموزش نحوه ی انتقال ویژگی های یک متغیر به متغیر دیگر در نرم افزار SPSS

دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در در SPSS

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y - گریکو و همکاران (2008)-

دانش ,ﺑﻪ ,داﻧﺶ ,پرسشنامه ,ﺑﺮای ,وجود ,تسهیم دانش ,توانایی تشریح ,دانش آشکار ,این پرسشنامه ,تشریح و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طنز * داستان* مطالب آموزشی و ... انتظار رهایی قزوین خرید شماره مجازی تلگرام (فعال شده) کلبه ی زیست شناسی pressiliso خرید قرص افزایش قد nsatworesett پهلــوان بــــی مـــزار compsylborgling Aimee's memory