محل تبلیغات شما

 دانلود رایگان پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004)

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﻴﻦ و اﻳﻔـﺎی ﻧﻘــﺶ ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺧــﺎص در ﻻﻳــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، در ﮔﺮوه ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ارادی و ﻏﻴـ   ﺮ ارادی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ آن ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ    ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺸـﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷـﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، دارای ﻫﻮﻳﺖ ای ﺟﻤﻌﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ اﻧـﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴـﻲ، ﺷـﻐﻠﻲ، ﻧﻘﺸـﻲ، ﻗـﻮﻣﻲ و      در اﻳـﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی و ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫـﻲ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻓـﺮاد را ﻗـﺎدر ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺷـﺒﻜﻪ ای از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗـﺪاوم ﺑﺨﺸــﻨﺪ. ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﺷــﺒﻜﻪ ﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻮده و وﻳﮋﮔـﻲ ﺧﺎﺻـﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺶ ﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻲ ﻫـﺎی اﻓـ  ﺮاد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻗﻮام ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘـﻲ آﻧـﺎن را از ﻣﻠﻴﺖ و ﻗﻮﻣﻴﺘﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﯿﺰ در ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﮏ آرﺗﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 2004 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 

آموزش نحوه ی انتقال ویژگی های یک متغیر به متغیر دیگر در نرم افزار SPSS

دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در در SPSS

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y - گریکو و همکاران (2008)-

ﺑﻪ ,ﻫﻮﻳﺖ ,ﻣـﻲ ,اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ,پرسشنامه ,  ,ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ,    ,رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ,در ﮔﺮوه ,ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اقتدار اسمانی السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها maganrephar 19sa newsvacrudo پرچم اسلام ذهن های جنایتکار. fencarura بنیاد مهر ایران خرید لباس پیراهن بلوز رامپر زنانه دخترانه مجلسی نوزادی 1399