محل تبلیغات شما

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی  - رفیعی و همکارانش (1394)

Bonding and Bridging  Social Capital

امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی (social capital) نیز مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به همکاری» و مشارکت» در تعاملات اجتماعی ، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آید و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی ، ی ، فرهنگی و . را امکان پذیر سازد .

در واقع ، سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایه اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد .

سـرمایه اجتماعــی شــبكه ای از روابــط  و پیوندهــای مبتنــی بــر اعتمــاد اجتماعــی  بیــن فــردی و بیــن گروهــی و تعامــات  افــراد بــا گروههــا، ســازمانها و نهادهــای  اجتماعــی و قریــن همبســتگی و انســجام  اراجتماعــی اســت، حمایت اجتماعــی لازم  بــرای افــراد و گروههــا بوجــود مــی آورد و  نشــها در جهتكانــرژی لازم بــرای تســهیل  تحقــق اهــداف فــردی و جمعــی را میســر  می ســازد (عبداللهــی و موســوی، 1386).

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

آموزش نحوه ی انتقال ویژگی های یک متغیر به متغیر دیگر در نرم افزار SPSS

دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در در SPSS

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y - گریکو و همکاران (2008)-

، ,سرمایه ,اجتماعی ,انسانی ,پرسشنامه ,اقتصادی ,سرمایه اجتماعی ,انسانی و ,بدون سرمایه ,اجتماعی ، ,انسانی ، ,بدون سرمایه اجتماعی ,سنجش سرمایه اجتماعی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پــــرســـش و پــاســــخ؟ ساعت مچی مردانه ارزان در انتظار ظهور... ( نشر معارف دین و دشمن شناسی ) CRM hamshopfoola سیستم حفاظتی و نظارتی nearjostpentra formetualan comtiselmo Betty's receptions